هزینه

کاهش هزینه های پروژه

استفاده از سازه LSFطراحی شده با نرم افزار CAD CAM  باعث صرفه جویی هزینه به دلایل ذیل میگردد

-هزینه کمتر تجهیزات و مدیریت پروژه

-رسیدن سریع به دوره بهره برداری و باز گشت سریع سرمایه

-هدر رفت کمتر مصالح

-قابل بازیافت بودن در صد بالایی از مصالح

–کاهش هزینه های انرژی در طول دوره بهره برداری ساختمان

-کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری به دلیل راحتی سرویس