پایداری

استفاده از فولاد در صنعت گامی در مسیر توسعه پایدار می باشد

فولاد به عنوان ماده ای بی اثر است که هیچ تاثیری بر محیط اطراف ندارد

هم سازگار با محیط زیست است و هم قابل باز یافت

بدون هیچ گونه ایجاد آلودگی در محل در هنگام ساخت و داشتن سایتی همواره تمیز

افزایش دوره حیات و بهره برداری پایدار ساختمان و حفظ منابع ملی و مالی